2007/04/12

هشتادوپنجم

تنهایی واژه‌یِ درستی نيست وقتی سرسام‌آورترين خيابان‌هایِ اين شهرِ بي سرانجام جایی برایِ حجمِ تو ندارد. تنها مي‌شود گفت آن قديم‌ها به اين لحظه‌ها مي‌گفته‌اند تو تنهایی!